Küreselleşme, Liberalizm ve Ulusalcılık (II) Politika Dergisi


(PDF) Küreselleşme, UlusDevlet ve Demokrasi Erkan Tosun Academia.edu

Küreselleşme Ve Ulus-Devlet İlişkisinin Türk Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkisi. Küreselleşme son yılların en çok tartışılan konularından biridir. Genel itibariyle yeni bir dünya düzenini tanımlamak için kullanılan kavram; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlardaki hızlı değişimi ifade eder.


(PDF) Uluslararası İlişkilerde Küreselleşme Olgusu ve UlusDevlet Kavramını Yeniden Düşünmek

Küreselleşme kavramı, yaşamların giderek çok uzaklarda alınan kararlar ve gerçekleşen olaylar tarafından. biçimlendirildiği karmaşık karşılıklı ilişkilerin ortaya çıkışını ifad e eder..


Küreselleşme Ve UlusDevlet Kitabı ve Fiyatı Hepsiburada

Öz. Bu makalenin temel amacı, ekonomik küreselleşme ve ulus-devlet arasındaki ilişkileri analiz eden kuramsal yaklaşımları incelemektir. Bu yaklaşımlar, güçlü liberal küreselleşme, sorgulayıcı küreselleşme, Marksist küresel kapitalizm ve Marksist yeni emperyalist küreselleşme yaklaşımlarından oluşmaktadır.


(PDF) Küreselleşme ve Ulus Devlet Dönüşümcüler Açısından Bir Değerlendirme

Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisi ile birlikte ulus devletler ve küreselleşme ilişkisinin nasıl bir seyir izleyeceğinin analizini amaçlamaktadır. Çalışmada literatür taramasına dayalı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Anahtar kelimeler: Ulus Devlet, Küreselleşme, Covid-19


Küreselleşme Sürecinde UlusDevlet Teknoloji, Sosyal Medya ve Yapay Zekâ • Ergün Mamedov • Yeni

Ulus devletten farklı olarak küresellik tesviyeyi uluslar temelinde yapmaktadır. Yani küresellik ulusları tesviye ederek yeni global ölçekte yeni bir bütünleşmenin kapılarını aralıyor ve modernliği yeniden dünyanın gündemine taşıyor. Ne var ki bu yeni toplumsallığı regüle edecek bir ulusal bir hükümet bulunmamaktadır.


Ulusdevlet Nedir? Perspektif

Bu çalışmada Giddens'ın yaklaşımında küreselleşme ve ulus devlet ilişkisi bir dönüşüm eylemi olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda küresel sorunlara dönük tespit ve önerileri ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler Anthony Giddens, Ulus devlet, Küreselleşme, Dönüşüm, Zaman-Mekan Organizasyonu


(PDF) SALGIN SONRASI DÜNYADA, KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET TARTIŞMALARI

Bu bağlamda, dört temel aktörden bahsedilebilir: Ulus-devlet, uluslara-rası kuruluşlar ve devletler-üstü kurumlar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları. Küreselleşme süreci, bu aktörlerin karşılıklı iletişimi ve etkileşimi sonucunda şekillen-mektedir. 2.


Küreselleşme UlusDevlet ve Din by Şahin Gürsoy Goodreads

Küreselleşme süreci kapitalizm ile ulus devlet arasındaki ilişkiyi geçmişten farklı bir boyuta taşımış ve ulus devletin ekonomik alan başta olmak üzere siyasal, sosyal ve kültürel alanda yürüttüğü faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla sorgu-landığı bir durumu ortaya çıkartmıştır.


(PDF) KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ İLİŞKİSİ Rüveyda Kızılboğa Özaslan and

ÖZET. Bu bildiride küreselleşme ve ulus-devlet ilişkisi etüt edilmiştir. Küreselleşme süreci yalnızca Merkez ülkelerinin lehine işlemektedir. Derin-Merkez; ulus-devleti ulusüstüleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme araçlarıyla dağıtmaktadır. Bu etkiler yeni ekonomide daha yıkıcı boyutlar kazanıyor.


Küreselleşme ve UlusDevlet Kitabı ve Fiyatı Hepsiburada

Bu amaçtan hareketle, ilk olarak küreselleşme kavramı ve bu kavramın gelişimi, boyutları, unsurları ve aktörleri üzerinde durulmuş, küreselleşme ve ulus devlet ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.


Küreselleşme Sürecinde Güçsüzleşen Ulus DevletCengiz Kitabı

Ömer YILDIRIM. 13.11.2019. 1.824. Ulus-devlet ve küreselleşme günümüz iki önemli olgusudur; bu iki olgunun yirminci yüzyıl sonlarındaki ve yüzyılımızın ilk on yılındaki durumu, aralarındaki ilişki, faydalı ve zararlı sonuçları, siyaset felsefesinin ilgi çeken konularının başında gelmektedir.


KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET EGEMENLİĞİ PDF Free Download

Uluslararası İlişkilerde Küreselleşme Olgusu ve Ulus-Devlet Kavramını Yeniden Düşünmek. Hüseyin SEVİM* ÖZET. Bu makale, ilk olarak küreselleşme veya ulus-devlet gibi olgular üzerinde kavramsal bir. çalışma yürüterek, gerek bağımlı değişken, gerekse bağımsız değişken içerisinde yer alan kavramları daha anlaşılır kılmaya çalışacaktır.


(PDF) Küreselleşme ve Ulus Devlet aynur filiz Academia.edu

Bu çalışmada; ulus ve ulus-devletin yapısal özellikleri ya da temel unsurlarının neler olduğu, tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi boyutlarının nasıl geliştiği, küreselleşme süreci ile birlikte hızlanan kültürel, ekonomik ve siyasi unsurların ulus-devletin yapısında ne gibi aşınmalar izah edilmiştir.


(PDF) Küreselleşme ve Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İlişkisi Üzerine

Küreselleşme sürecinin dönüşüme zorladığı toplumsal yapı ve kurumların başında ise ulus-devlet gelmektedir. Bu süreçte ulus-devlet önemli dönüşümler geçirmiş, hatta kimi yazarlara göre.


Küreselleşme Sürecinde UlusDevlet Ekonomik ve Siyasi Etkileri • Ergün Mamedov • Yeni Tanin

Küreselleşme Ve Ulus-Devlet İlişkisinin Türk Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkisi — E-kitap — Turcademy. ISBN: 9786052643679 2023 1. Baskı Milletlerarası Hukuk Serpil Yıldırım Adalet Yayınevi. Küreselleşme son yılların en çok tartışılan konularından biridir.


(PDF) GLOBALIZATION AND INCREASING DOMINATION OVER THE NATION STATE Küreselleşme ve Ulus Devlet

Bu karmaşık süreçte ulus devletin yapı ve işlevi tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada, küreselleşme kavramı ve beraberinde ortaya çıkan etmenlerin, ulus devlet üzerindeki etkileri incelemeye alınmıştır.Anahtar Kelimeler: Ulus Devlet, Gelişmekte Olan Ülkeler, Çok Uluslu Şirketler, Uluslar Arası Kuruluşlar, Sivil.